Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT).

Läker anknytningsskador i relationer och skapar motståndskraft och psykisk hälsa.

Emotionellt fokuserad familjeterapi EFFT

Emotionellt fokuserad familjeterapi

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en EFFT är en anknytnings och emotionsbaserad familjeterapi som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga (eng: experiential) interventioner för att läka trasiga anknytningsband och hela splittrade familjer. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning i familjer genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn, stärka och trygga anknytningen och stärka föräldrars samarbete och omsorgssystem. Det finns i EFFT ett särskilt fokus på hur föräldrarnas samarbete ser ut. En EFFT- terapeut arbetar målinriktat för att stärka samarbetet och alliansen dem emellan. I forskning kring barn och ungas psykiska hälsa finns starka indikationer på att hur föräldrarnas samspel fungerar, påverkar klimatet i familjen, och hur barnen mår.  En EFFT-terapeut fokuserar på de emotionella erfarenheterna i en familj och de problematiska mönster som hindrar familjemedlemmar att få en trygg kontakt med varandra. Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet som skapar en trygg hamn för barnen att utvecklas och för familjen att må bra och utvecklas. EFFT erbjuder en praktisk modell för att engagera familjer på en emotionell nivå. Att få kontakt med, förstå/erfara och knyta samman familjemedlemmar med styrkan i delad känslomässig erfarenhet skapar förutsättningar för helare relationer och främjar en familjens motståndskraft mot vardagliga och oväntade livshändelser.

Kommande kurser i EFFT

ONLINE från Stockholms EFT-Center LEVEL 1: 31 maj – 2 juni

EFFT utbildning, LEVEL 1

Emotionally Focused Family Therapy (EFFT) Level 1 Training

Denna två-dagars baskurs i EFFT visar hur EFT-modellen för par är utvecklad och modifierad för att passa i en familjekontext. Fokus riktas också på de nödvändiga färdigheter som är annorlunda när man arbetar med familjer jämfört med par. T ex kommer föreläsarna noga visa hur man processar föräldrarnas blockering för emotionell tillgänglighet och lyhördhet, medan man samtidigt erbjuder barnet trygghet i samtalet. Deltagare i seminariet kommer lära sig en kraftfullt förändrande modell som är skapad för att hjälpa föräldrar och barn som kämpar för att stanna i en trygg anknytning.

Med en kombination av föreläsning, erfarenhetsskapande övningar och fallbeskrivningar kommer seminariet visa på EFFTs praktik. Deltagare får gärna ta med exempel från sin kliniska vardag för att använda till att förstå hur EFFT skulle kunna användas. Om det är möjligt kan livesamtal ingå i workshopen.

Vad du kommer att lära dig
 • Förstå familjeproblem utifrån emotions- och anknytningstermer.
 • Tydliggöra de centrala skillnaderna mellan EFT med par och EFFT.
 • Identifiera stegen och tecknen på förändring i EFFT-modellen.
 • Identifiera vilka terapeutiska färdigheter som främjar en arbetsallians med föräldrar och barn.
 • Få tillgång till strategier for att stärka föräldrars engagemang i EFFT-processen.
 • Kunna använda sig av centrala interventioner för att processa anknytningsrelaterade affekter.
 • Använda iscensättning av omstrukturerande nya samspelsmönster, som främjar nya nivåer av säkerhet och trygghet i familjen.
 • Utforska sambandet mellan trygg anknytning och skyddande familjemönster.
Upplägg

A. Introduktion av EFFT: Översikt och modellen i ett sammanhang.

B. Processen i EFFT: Fem centrala teman.

C. Praktiken i EFFT: Tre nivåer/faser.

Fas 1: Stabilisering och nedtrappning av konflikterna

 1. Allians och bedömning.
 2. Beslut och planering av terapin.
 3. Klarlägga och följ samspelsmönster och cykler: Arbeta igenom familjens bekymmer.
 4. Processa föräldrars och barns blockeringar till trygg kontakt.

Fas 2. Omstrukturering av relationerna.

 1. Fördjupa barnets sårbarhet och behov.
 2. Främja förälderns tillgänglighet.
 3. Återställa anknytnings- och omsorgssystemet.
 4. Expandera betydelsen av förnyad kontakt.

D. Svårigheter och utmaningar i tillämpning av EFFT.

Praktisk infomation

Pris: 4 500 + moms.

Datum: 31/5-2/6 2022 (tvådagars utbildningen går över tre dagar för att anpassas till svensk tidzon)

Tid: kl 13.00-17.00 alla dagar.

Behörighet:

För att bli antagen krävs att den sökande har en akademisk utbildning. Den sökande skall tillhöra någon av gruppera nedan:

 • Examen som socionom.
 • Legitimerad psykoterapeut.
 • Legitimerad psykolog.
 • Legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
 • Annan motsvarande examen som ska vara på minst 180 högskolepoäng.
 • Eller ha ett European certificate for psychotherapy.

För samtliga grupper gäller också att man skall vara yrkesverksam inom relevant område.

Plats: ONLINE via ZOOM

Språk: Kursen hålls på engelska tillsammans med svenska medhjälpare

ONLINE Från Stockholms EFT-Center LEVEL 2 : 31 augusti – 2 september

EFFT utbildning, LEVEL 2 (avancerad)

Denna två dagars utbildning i EFFT på avancerad nivå fokuserar på att öka terapeutens kompetens i EFFT-tillämpningen, både gällande bedömning och den terapeutiska processen som hjälper familjer att lösa emotionella blockeringar i relationer och bygga tryggare familjeband. Denna avancerade workshop har som fokus att fördjupa och förfina de specifika metoderna och interventionerna för att arbeta sig genom negativa mönster, få tillgång till och fördjupa den emotionella erfarenheten för att främja korrigerande emotionella erfarenheter i familjerelationer. Videoexempel och praktiska övningar ger deltagarna möjlighet att observera EFFT i praktiken och öka deras förståelse och skicklighet i detta innovativa tillvägagångssätt för att skapa förändring i familjer.

Vi rekommenderar deltagarna att läsa boken, Emotionally Focused Family Therapy (finns t ex att köpa via Adlibris)

Vad du kommer lära dig:
 • Konceptualisera familjeproblem och formulera en behandlingsplan som har utgångspunkt i EFFTs mål
 • Utforska hur alliansskapandet i familjen främjar familjens engagemang i behandlingen
 • Utvärdera trygghet och kontraindikationer för EFFT behandlingen.
 • Identifiera EFFT -förändringshändelser och relaterade terapeutinterventioner.
 • Få ordning på familjemönster och bearbeta relationsblock till sårbarhet och öppenhet hos familjemedlemmarna.
 • Förbättra skickligheten i att få tillgång till och fördjupa känslor som är kopplade till familjens bekymmer.
 • Öka effektiviteten i användandet av iscensättning för att engagera och processa anknytningsrelaterade emotioner och behov.
 • Främja betydelsen av erfarenheterna av korrigerande möten i familjerelationerna.
 • Identifiera hur den praktiska användningen av EFFT går till i bonusfamiljer och med separerade föräldrar.

När denna del är avslutad kommer ett certifikat att delas ut som bekräftar att du har slutfört ICEEFTs EFFT utbildning.

Praktisk infomation

Pris: 4 500 + moms.

DATUM: 31/8-2/9 2022 (tvådagars utbildningen går över tre dagar för att anpassas till svensk tidzon)

Tid: kl 13.00-17.00 alla dagar.

Behörighet: Ha gått en EFFT Level 1.

Plats: ONLINE via ZOOM

Språk: Kursen hålls på engelska tillsammans med svenska medhjälpare.

Utbildare level 1

Gail Palmer, Master i socialt arbete, Par- och familjeterapeut. EFT Trainer.

Gail Palmer är medgrundare till ”Ottawa Couple and Family Institute” och vice VD i ”International Center of Excelence in EmotionallyFocused Therapy”. I över 30 år har Gail arbetat nära Dr Sue Johnson (Psykolog och tidigare professor) som skapat EFT. Gail är en erfaren handledare och tränare i EFT. Hon håller workshops, externships (grundutbildning i EFT) och Core Skills (fortsättning i EFT) för terapeuter i olika sammanhang över hela världen. Hon ansvarar för EFT-utbildares utveckling och utbildar tränare internationellt. Gail är gästadjunkt på Wilfrid Laurier University i Waterloo i Canada och gästföreläsare på universitetet i Oxford, i England.

Gail har varit särskilt intresserad av att modifiera EFT-modellen till arbetet med familjer. Gail har varit en av ledarna i arbetet med att utveckla och utvidga EFFT som först beskrevs av Sue Johnsson 2004 i The practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating connection. New York, NY: Brunner Routhledge. Detta arbete har medfört utbildningar, föreläsningar och workshops i EFFT i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland. Gail har bidragit i vetenskapliga publikationer och skrivit om EFFT i litteratur.

Gails största passion är att hjälpa både nya och erfarna EFT-terapeuter att använda de kraftfulla interventionerna och färdigheterna från EFT till att användas i familjeterapirummet.

Utbildare level 2

James Furrow, PhD, Par- och familjeterapeut. EFT Trainer.

James Furrow, PhD, är en av dem som bidragit stort till utvecklingen av Emotionellt fokuserad terapi (EFT), för par och familjer. Tillsammans med grundaren av EFT, Dr. Susan Johnson, var Jim medförfattare till boken ”Emotionally Focused Family Therapy”, ”Becoming an EFT Therapist The Workbook ”, och ”The EFT Casebook”. Han är också medförfattare till ”Emotionally Focused Couple Therapy for Dummies, a practical resource for couples and therapists seeking an everyday understanding of EFT principles and practices”. Tidigare tjänstgjorde Jim som professor i par och familjeterapi på ”Fuller Graduate School of Psychology”, där han utbildade psykologer samt par och familjeterapeuter. Han är en skicklig kliniker och godkänd som handledare av ”American Association for Marriage and Family Therapy”, han är också medlem av ”National Council on Family Relations”, och ”Certified Family Life Educator”. Jim är även medgrundare till ”Los Angeles Center for Emotionally Focused Therapy”, där han arbetade som ”Executive Director”. Jim är av ICEEFT certifierad EFT -terapeut, handledare och trainer.

  Jag vill dela upp min betalning.

  Jag vill få e-postutskick om kommande kurser och events anordnade i Stockholm EFT centers regi (frivilligt).