Om EFT

 Emotionellt fokuserad terapi EFT är framförallt en korttidsterapi för par (åtta till tjugo sessioner). Denna parterapis strukturerade tillvägagångssätt formulerades på 1980-talet av Sue Johnson. Samma synsätt används också för familjer och individer. Interventioner i EFT integrerar ett humanistiskt, erfarenhetsbaserat synsätt med ett systemiskt strukturellt synsätt. De humanistiska interventionerna används för att strukturera om den emotionella erfarenheten och de systemiskt strukturella interventionerna används för att strukturera om samspelet.

Dr Sue Johnson är upphovskvinnan av EFT
Dr Sue Johnson

Forskningsunderlaget där effektiviteten av EFT har undersökts är i dagsläget relativt stort. Denna forskning visar stor effektstorlekoch stabila resultat över tid (läs mer om forskningen). Forskning pågår om hur par hanterar depression, ångest som orsakats av trauma, somatisk sjukdom och svårigheter med att kunna förlåta. EFT används internationellt framgångsrikt med många olika typer av par i enskild praktik, på sjukhuskliniker och på universitetskliniker för psykoterapeuter under utbildning. I många typer av kulturer och med människor med många olika utbildningsnivåer praktiseras EFT. Terapiformen bedrivs i Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Europa, Afrika och Asien. Metoden används med traditionella och icke-traditionella par, inklusive samkönade par.

EFT: s styrka är att den sammanfattar den nya kunskapen beträffande nära relationer. Det erbjuder parterapeuten:

  1. Ett tydligt fokus på de olika segment inom relationsproblem som framkommit genom ny forskning. Segmentens uppdelning är: emotioner, relationer i kris och harmoniska relationer. EFT erbjuder en karta över relationers problem och dess styrkor. Det finns en målsättning.
  2. En systematisk uppsättning strategier och interventioner. Förändringsprocessen är kartlagd och uppdelad i tre nivåer och nio steg. Vändpunkterna har tydliggjorts och är kopplade till resultatet. Processforskning har genom att titta på terapisessioner undersökt vändpunkter och nyckelinterventioner.
  3. EFT uppfyller kriterierna för en empirisk validerad behandling enligt American Psychological Association. Den har testats i olika miljöer och av olika forskare som har använt noggranna forskningsmetoder, exempelvis genom verifiering av behandlarens följsamhet till metoden. Uppföljningsresultaten har varit positiva. De styrker att EFT är effektiv.
  4. EFT har hög generaliserbarhet då den har gått att använda med många olika typer av par med varierande relationsproblem. Den har en bred tillämpning.
  5. EFT bygger på den första sammanhängande och ordentligt validerade teorin om kärleken mellan vuxna – anknytningsteorin. Detta förklarande ramverk möjliggör en sammanhängande förståelse för den alarmerande känslan av oro som uppstår när förhållandet befinner sig i kris. Ramverket förklarar även målen för terapin samt anger nyckelinterventioner och de beståndsdelar som definierar kärleksrelationer. EFT har verktygen för att adressera anknytningens styrka mellan de båda i paret. Inom EFT ser man på relationsproblem som något som upprätthålls genom ömsesidigt absorberande av negativa emotionella tillstånd.

Tillstånd av negativa emotioner återspeglar varandra och lägger grunden för rigida och hämmade samspelsmönster så som det ”pådrivande – tillbakadragande” samspelsmönstret. Dessa mönster omöjliggör ett tryggt känslomässigt engagemang. Utan det känslomässiga engagemanget kan inte en trygg anknytning för paret skapas. Målen för EFT är:

  • Att omorganisera och expandera tillgången till viktiga emotionella gensvar.
  • Att skapa en positiv förändring i parets positioner samt att skapa ett nytt positivt samspelsmönster.
  • Att främja en trygg anknytningshamn för paret.