Ståndpunkt om mångfald, filosofi & vision

Ståndpunkt om mångfald

ICEEFT och alla deras center har en ståndpunkt om mångfald, den lyder så här:

Vi siktar mot att odla ett klimat för integration, en miljö där alla kan känna sig trygga, lika värda, omhändertagna och givna möjlighet att skapa meningsfulla kontakter med varandra. I alla delar av vårt arbete strävar vi efter att förkroppsliga vad vi hoppas kunna se i världen – en rättvis kärleksfull mänsklighet och ett samhälle där människor är fria att vara sig själva – där människor kan omfamna sina mest grundläggande universella mänskliga anknytningsbehov utan rädsla för förföljelse eller marginalisering på grund av religiositet, ras, etniskt eller nationellt ursprung, sexuell läggning, könsmässigt uttryck, ålder, klass, mental hälsa, fysisk karaktär eller funktionshinder. Dessa värden är fundamentala inom forskningen om anknytning och det humanistiska förhållningssättet till interventioner som allt vårt arbete bygger på.

En humanistisk inriktning såsom EFT är samverkande och respektfull. Vi skapar en trygg plats för människor och behandlar dem som personer inte problem eller diagnoser. Vår metod är icke-patologisk i praktiken. Våra värderingar är inkluderande och egalitära där vi ser mänsklig kontakt som helig – något att hedra och odla. Vår vetenskapliga och teoretiska bas beskriver emotioner och anknytning som något universellt, samtidigt som vi respekterar individuella skillnader.

Ståndpunkt om mångfald är översatt och här hittar du den engelsk version.

ICEEFTs ståndpunkt om mångfald, vision och filosofi

Filosofi

Vi följer filosofin att relationer är kärnan i mänsklig erfarenhet. Forskning tyder på att emotionellt meningsfulla relationer är integrerade komponenter i mental och fysisk hälsa, och att emotionellt inriktade insatser har befogenhet att etablera och återskapa tillit mellan individer. Vi är därför engagerade i förståelse och förbättrandet av par och familjeförhållanden genom betoning på emotioner och deras interpersonella inverkan. Vi tror att alla människor kan maximera sin potential med en vårdande social miljö, som vi strävar efter att främja i vårt arbete med klienter.

Mot bakgrund av dessa vägledande principer

Vår terapeutiska kontakt med våra klienter kommer att präglas av:

 • Respekt, empatiskt responsiv, samarbete och genuinitet.
 • Interventioner baserade på de högsta etiska normer.
 • Interventioner baserad på aktuell empirisk forskning

Våra kontakt med varandra kommer att präglas av samarbete som är:

 • Stödjande
 • Öppen
 • Samarbetsinriktad
 • Tillitsfull.

Våra förbindelser med samhället kommer att präglas av:

 • Ledarskap och vision
 • Dedikation till pågående forskning
 • Passionerad undervisning
 • Stödjande handledning och undervisning
 • Samrådande konsultationer
 • Främjandet för effektiv psykoterapi
 • Offentlig medvetenhet och utbildning.

Originalversionen på engelska av filosofin hittar du här.

Vision

ICEEFT fungerar som ett centrum för främjandet av trygga individuella människor och relationer i familjer och par. Vårt uppdrag innefattar vidare expansion och förfining av EFT-modellen genom process- och resultatforskning. En annan central aspekt av vårt uppdrag är att utbilda yrkespersoner och öka allmänhetens medvetenhet om EFT: s effektivitet och dess roll i att stärka och trygga relationer.

Du hittar den engelska originalet här.